Giới trẻ Chofu (Tama)

Chúa Nhật thứ I mỗi tháng
Tháng 1/2 Tháng 2/6 Tháng 3/6 Tháng 4/3 Tháng 5/8 Tháng 6/5 Tháng
7/3 Tháng 8/7 Tháng 9/4 (Hành hương Đức Mẹ Fuji) Tháng 10/2 Tháng 1/6 Tháng 12/4

10:00 Tập họp, Tập hát, học Giáo lý
11:00 Thánh lễ (Tiếng Việt)
12:00 Cơm trưa
11:00 Đọc kinh
14:00 Sinh hoạt
16:30 Huấn từ, Vệ sinh, Giải tán

Địa chỉ: Tokyo-to Chofu-shi Fujimicho 3-21-12 Salesio Shingakuin Tel: 042-482-3117 (Thầy Giuse Phuc Hai)

Ban phục vụ:
Trưởng: Anh Căn (https://www.facebook.com/profile.php?id=100046772835856)
Phó: Chị Thúy Anh
Hầu cần: Anh Tiện
Phụng vụ: Anh Minh
Thư ký: Chị Lan
Truyền thông: Anh Đại
(https://www.facebook.com/vandai.le.3781)
Facebook: https://www.facebook.com/Gi%E1%BB%9Bi-Tr%E1%BA%BB-C%C3%B4ng-Gi%C3%A1o-Don-Bosco-Chofu-107293358187242