20 MẦU NHIỆM MÂN CÔI

20 MẦU NHIỆM MÂN CÔI

NĂM SỰ VUI (Tuần thứ I)
Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai.
Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.
Thứ Hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng bà thánh Isave.
Ta hãy xin cho được lòng yêu người.
Thứ Ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá.
Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.
Thứ Bốn thì ngắm
: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Tha’nh.
Ta hãy xin cho đọc vâng lời chịu lụy.
Thứ Năm thì ngắm: Đức Bà tìm được đức Chúa Giêsu trong đền thánh.
Ta hãy xin cho đươc giữ nghĩa cùng Chúa luôn.
Kinh Fatima: “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.”

NĂM SỰ SÁNG (Tuần thứ II&V)
Thứ nhất thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan.
Ta hãy xin cho được sống đẹp lòng Ðức Chúa Trời.
Thứ hai thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu làm phép lạ hóa nước thành rượu tại Cana.
Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng Ðức Chúa Trời.
Thứ ba thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và ơn thống hối.
Ta hãy xin cho được ơn cải sửa tâm hồn.
Thứ bốn thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor.
Ta hãy xin cho được luôn lắng nghe lời Người.
Thứ năm thì ngắm: Ðức Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể.
Ta hãy xin cho được siêng năng rước Mình Máu Thánh Chúa. 
Kinh Fatima: “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.”

NĂM SỰ THƯƠNG (Tuần thứ III)
Thứ Nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.
Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.
Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.
Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.
Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.
Ta hay xin cho đươc chiu moi sự sỉ nhục bằng lòng.
Thứ Bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây thánh giá .
Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.
Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá.
Ta hãy xin đóng đinh chính thịt xác thịt vào Thánh giá Chúa.
Kinh Fatima: “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.”

NĂM SỰ MỪNG (Tuần thứ IV)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giê-su sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.
Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giê-su lên trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.
Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, ta hãy xin cho được lòng đầy rẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.
Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời, ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.
Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời, ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.
Kinh Fatima: “Lạy Chúa Giêsu, xin tha tội cho chúng con. Xin cứu chúng con khỏi sa hỏa ngục, xin đem các linh hồn lên thiên đàng, nhất là những linh hồn cần đến lòng Chúa thương xót hơn.”