Oratorio in Kyoto

Oratorio in Kyoto

Sinh Hoạt các bạn trẻ vùng Mie, Kyoto ……

Thánh lễ (Tìm sự an nghỉ trong Chúa và Cộng Đoàn)