2023-10-29-Chofu-Takokugo-Mass

2023-10-29-Chofu-Takokugo-Mass

Thánh Lễ Tiếng Nhật-Viêt-Anh tại nhà Thờ Chofu & Sau lễ có Charity bazaar (Chợ từ thiện)
◎Ngày 29 tháng 10 năm 2023
◎Thánh lễ Tiếng Nhật-Viêt-Anh lúc 11:00

役割(ベトナム語)Phân công trong ngày lễ Tiếng Nhật-Viêt-Anh
※当日10:40に集合. Xin các bạn có mặt tại nhà thờ trước 10:40 để chuẩn bị cho Thánh Lễ.
第二朗読 Bài đọc 2(Chị NHUNG)
共同祈願 Lời nguyện chung 3(Chị TAM)
拝領の歌 Hát hiệp lễ(Các bạn trẻ Việt Nam&Sr.LINH&若者&Br.竹下)
侍者 Giúp lễ(Anh MINH)
………………………………………………………………………
Charity bazaar (Chợ từ thiện)
Nhóm Việt Nam có bán Chả giò, nem rán và chè từ thiện (Anh Cảnh & Sr. Vòng & Cô Loan & Các bạn trẻ)

当日の朗読 Bài đọc Chúa Nhật ngày 29 tháng 10

共同祈願 Lời nguyện chung ngày 29 tháng 10

聖歌の日本語訳 Bài hát hiệp lễ

閉祭の歌(日本語、ベトナム語)
あめのきさき (lời Việt)
Đoàn con xin hát mừng Mẹ , Nữ Vương ơn thái bình.
Nguyện xin Mẹ giữ gìn và đỡ nâng con chốn gian trần.
Ave Ave AveMaria
Ave Ave AveMaria
(Lời Việt : Sr. Teresa H. Linh. Fmi)