Lần hạt mân côi mỗi thứ Sáu-Nguyện Xá

Lần hạt mân côi mỗi thứ Sáu-Nguyện Xá

Làm dấu Thánh Giá

Nhân danh Cha, và Con, và Thánh Thần. Amen.

Kinh Truyền Tin
Xướng: Đức Chúa Trời sai Thánh Thiên Thần truyền tin cho Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Và Rất Thánh Đức Bà chịu thai bởi phép Đức Chúa Thánh Thần.

Kính mừng….. Thánh Maria……

Xướng: Này tôi là tôi tá Đức Chúa Trời.
Đáp: Tôi xin vâng như lời Thánh Thiên Thần truyền.

Kính mừng….. Thánh Maria……

Xướng: Chốc ấy Ngôi Thứ Hai xuống thế làm người.
Đáp: Và ở cùng chúng con.

Kính mừng….. Thánh Maria……

Xướng: Lạy Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin cầu cho chúng con.
Đáp: Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

LỜI NGUYỆN
Lạy Chúa, chúng con xin Chúa ban ơn xuống trong linh hồn chúng con là kẻ đã nhờ lời Thánh Thiên Thần truyền, mà biết thật Chúa Kitô là con Chúa đã xuống thế làm Người, thì xin vì công ơn Chúa chịu nạn chịu chết trên cây Thánh Giá, cho chúng con ngày sau khi sống lại được đến nơi vinh hiển, cũng vì công nghiệp Chúa Kitô Chúa chúng con. Amen.

NĂM SỰ VUI (Tuần thứ I)
Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai.
Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

Thứ Hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng bà thánh Isave.
Ta hãy xin cho được lòng yêu người.

Thứ Ba thì ngắm: Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu trong hang đá.
Ta hãy xin cho được lòng khó khăn.

Thứ Bốn thì ngắm: Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền Tha’nh.
Ta hãy xin cho đọc vâng lời chịu lụy.

Thứ Năm thì ngắm: Đức Bà tìm được đức Chúa Giêsu trong đền thánh.
Ta hãy xin cho đươc giữ nghĩa cùng Chúa luôn.

NĂM SỰ SÁNG (Tuần thứ II)
Thứ nhất thì ngắm/gẫm: Ðức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan.
Ta hãy xin cho được sống đẹp lòng Ðức Chúa Trời.

Thứ hai thì ngắm/gẫm: Ðức Chúa Giêsu làm phép lạ hóa nước thành rượu tại Cana.
Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng Ðức Chúa Trời.

Thứ ba thì ngắm/gẫm: Ðức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và ơn thống hối.
Ta hãy xin cho được ơn cải sửa tâm hồn.

Thứ bốn thì ngắm/gẫm: Ðức Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor.
Ta hãy xin cho được luôn lắng nghe lời Người.

Thứ năm thì ngắm/gẫm: Ðức Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể.
Ta hãy xin cho được siêng năng rước Mình Máu Thánh Chúa. 

NĂM SỰ THƯƠNG (Tuần thứ III)
Thứ Nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.
Ta hãy xin cho được ăn năn tội nên.

Thứ Hai thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.
Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòng.

Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.
Ta hay xin cho đươc chiu moi sự sỉ nhục băng lòng.

Thứ Bốn thì ngắm: Đức Chúa Giêsu vác cây thánh giá .
Ta hãy xin cho được vác thánh giá theo chân Chúa.

Thứ Năm thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây thánh giá.
Ta hãy xin đóng đinh chính thịt xác thịt vào Thánh giá Chúa.

NĂM SỰ MỪNG (Tuần thứ IV)
Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giê-su sống lại, ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn.

Thứ hai thì ngắm: Đức Chúa Giê-su lên trời, ta hãy xin cho được ái mộ những sự trên trời.

Thứ ba thì ngắm: Đức Chúa Thánh Thần hiện xuống, ta hãy xin cho được lòng đầy rẫy mọi ơn Đức Chúa Thánh Thần.

Thứ bốn thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời, ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Thứ năm thì ngắm: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời, ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước thiên đàng.

NĂM SỰ SÁNG (Tuần thứ V)
Thứ nhất thì ngắm/gẫm: Ðức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan.
Ta hãy xin cho được sống đẹp lòng Ðức Chúa Trời.

Thứ hai thì ngắm/gẫm: Ðức Chúa Giêsu làm phép lạ hóa nước thành rượu tại Cana.
Ta hãy xin cho được vững tin vào quyền năng Ðức Chúa Trời.

Thứ ba thì ngắm/gẫm: Ðức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và ơn thống hối.
Ta hãy xin cho được ơn cải sửa tâm hồn.

Thứ bốn thì ngắm/gẫm: Ðức Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor.
Ta hãy xin cho được luôn lắng nghe lời Người.

Thứ năm thì ngắm/gẫm: Ðức Chúa Giêsu lập phép Thánh Thể.
Ta hãy xin cho được siêng năng rước Mình Máu Thánh Chúa. 

Kinh Lạy Nữ Vương
Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành, làm cho chúng con được sống, được vui, được cậy, thân lạy Mẹ. Chúng con, con cháu E-và, ở chốn khách đầy, kêu đến cùng Bà, chúng con ở nơi khóc lóc than thở kêu khẩn Bà thương. Hỡi ôi! Bà là Chúa bầu chúng con, xin ghé mặt thương xem chúng con. Đến sau khỏi đày, xin cho chúng con được thấy Đức Chúa Giêsu, Con lòng Bà gồm phúc lạ. Ôi khoan thay! Nhân thay! Dịu thay! Thánh Maria trọn đời đồng trinh. Amen.

Đọc Phúc Ân Chúa Nhật tuần sắp đến
https://vietcatholicjp.net/bai-doc-chua-nhat/

Chia sẻ

Kinh Rước Lễ Thiêng Liêng
Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong Phép Mình Thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song le bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn, xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa con bao giờ. Amen.

Kinh Cám ơn
Con cám ơn Đức Chúa Trời là Chúa lòng lành vô cùng, chẳng bỏ con, chẳng để con không đời đời mà lại sinh ra con, cho con được làm người, cùng hằng gìn giữ con hằng che chở con, lại cho Ngôi Hai xuống thế làm người, chuộc tội chịu chết trên cây thánh giá vì con, lại cho con được đạo thánh Đức Chúa Trời cũng chịu nhiều ơn nhiều phép Hội Thánh nữa, và đã cho phần xác con ngày hôm nay được mọi sự lành, lại cứu lấy con kẻo phải chết tươi ăn năn tội chẳng kịp. Vậy các thánh ở trên nước Thiên Đàng cám ơn Đức Chúa Trời thế nào thì con cùng hợp cùng các thánh mà dâng cho Chúa cùng cám ơn như vậy, Amen.

Kinh trông cậy
Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, Amen.

Các câu lạy
ThưaXứng: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Nữ Vương ban sự bằng an.
Đáp: Cầu cho chúng con.

+Ban phép lành

0 comments on “Lần hạt mân côi mỗi thứ Sáu-Nguyện XáAdd yours →

コメントを残す